Cảnh báo cháy rừng ngày 31-05-2024

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

BCĐ CHƯƠNG TRÌNH PTLNBV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Biên Hòa, ngày 31 tháng 05 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO CẢNH BÁO CHÁY RỪNG

 

              Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, tính đến ngày hôm nay ( 31/05/2024 ), trên phạm vi toàn tỉnh có nhiều mưa, độ ẩm cao nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất thấp !

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN