Cảnh báo cháy rừng ngày 11-06-2023

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

BCĐ CHƯƠNG TRÌNH PTLNBV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Biên Hòa, ngày 11 tháng 06 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO CẢNH BÁO CHÁY RỪNG

 

              Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm, tính đến ngày hôm nay ( 11/06/2023 ), trên phạm vi toàn tỉnh có nhiều mưa, độ ẩm cao nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất thấp !

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN